—Pravidla závodu —

Závod Mimoňský triatlon se plave,jede a běží  na vlastní nebezpečí. Každý závodník je povinen řídit se pokyny organizátora závodu a dodržovat je, stejně tak pravidla závodu, seznámit se se značením trati a chovat se tak, aby nezpůsobil žádnou újmu jak sobě, tak ostatním účastníkům závodu. Závodníci jsou povinni pohybovat se pouze po vyznačených trasách závodu, při jízdě po silnici dodržovat pravidla silničního provozu, nevytvářet zbytečné překážky v provozu a nezanechávat na trase odpadky. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění či jiné újmy. Organizátor si vyhrazuje právo činit úpravy v trati, termínu závodu a pravidlech, pokud to bude nezbytně nutné.

Zpracování osobních údajů:

Registraci mladších závodníků musí dělat jejich zákonný zástupce.

Výslovně souhlasím s tím, že pořadatel zpracuje mé osobní údaje pro účely evidence účastníků v závodech a evidence výsledků závodů, tj. souhlasím s ukládáním shora vyplněných údajů na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to až po dobu 4 let.

Výslovně souhlasím s tím, že shora vyplněné údaje jako jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, e-mail, telefonní číslo, tým nebo město předávám organizátorovi závodu. Beru na vědomí, že organizátor závodu může moje data před dál, například společnosti měřící čas.

Výslovně souhlasím s tím, že mé jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, tým nebo město, mé výsledky (jednotlivé naměřené časy) bude zveřejněno na webu ralskadesitka.cz. Beru na vědomí, že organizátor může moje data zveřejnit na webu společnosti měřící čas, může být také v tištěné podobě zveřejněno v průběhu závodu apod.